Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Sklep internetowy www.sklep.entomo.pl

Spis treści

 1. I) Informacje wstępne
 2. II) Składanie zamówienia

III) Realizacja zamówienia

 1. IV) Postanowienia ogólne
 2. V) Reklamacje
 3. VI) Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

VII) Postanowienia końcowe

 1. I) Informacje wstępne

SKLEP.ENTOMO.PL, jest właścicielem sklepu internetowego www.sklep.entomo.pl . Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem: 501 389138.

Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie sklepu internetowego www.sklep.entomo.pl należą do entomo.pl

Wszystkie ceny produktów w sklepie  są cenami BRUTTO i nie zawierają podatku VAT. Obowiązują w chwili składania zamówienia.

Opisy produktów i ceny podane na stronie sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71. kodeksu cywilnego).

Klientem sklepu internetowego może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.entomo.pl

Miejsce dostawy lub odbioru towaru ustalamy przed dokonaniem zakupu.

Dostawa towaru realizowana jest przez firmy kurierskie. Istnieje możliwość odbioru towaru osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą ilości i dnia odbioru.

 1. II) Składanie zamówienia

SKLEP.ENTOMO.PL przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:

stronę internetową www.sklep.entomo.pl

dane teleadresowe zamieszczone na stronie

oraz na terenie całej Polski i innych krajów w trakcie rozwoju sklepu internetowego.

Klient składa zamówienie, wskazując produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego towaru, a następnie dokonuje wyboru znajdującego się na stronie polecenia „Dodaj do koszyka”. Po wybraniu produktu i określeniu jego ilości, klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej towar, a następnie wskazuje w koszyku sposób płatności oraz potwierdza zamówienie.

Po złożeniu zamówienia przesyłamy towar na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem sklepu internetowego o przyjęciu zamówienia.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem a www.sklep.entomo.pl:

dla zamówień złożonych przez stronę www z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 3.

dla zamówień złożonych przez telefon – z chwilą potwierdzenia przez konsultanta przyjęcia takiego zamówienia

dla zamówień złożonych przez e-mail – (dla klientów wybierających płatność odroczoną) – z chwilą potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury VAT.

Złożenie i opłacenie zamówienia jest zgłoszeniem przez klienta w stosunku do www.sklep.entomo.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży.

Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Www.sklep.entomo.pl ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia z przyczyn leżących po stronie www.sklep.entomo.pl

Zmiany do zamówienia można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu lub przez e-mail, zamieszczonymi w zakładce „Kontakt” na stronie sklepu. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmian w adresie dostawy, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy.

www.sklep.entomo.pl realizuje wszystkie zamówienia klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Wybrane produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej zmiany.

Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie do odbiorcy towaru. Bezpośrednia opinia odbiorcy jest ważną informacją potwierdzającą prawidłowe zrealizowanie zamówienia.

W przypadku poniesienia przez www.sklep.entomo.pl kosztów związanych z realizacją zamówienia, które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z klientem, www.sklep.entomo.pl nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia.

III) Realizacja zamówienia

Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.

Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w dostępnych formach płatności.

W przypadku płatności przelewem, termin realizacji zamówienia wydłuża się o czas zaksięgowania przelewu na naszym koncie. Towar wysyłamy w przeciągu max 48 godzin po zaksięgowaniu płatności. .

Szczegółowe zasady doręczania towaru określone są w warunkach i terminach doręczeń.

www.sklep.entomo.pl ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia z przyczyn leżących po stronie sklepu.

www.sklep.entomo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w doręczanym towarze, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce zastępowania produktu.

www.sklep.entomo.pl zastrzega sobie prawo dołączania materiałów reklamowych swoich partnerów do doręczanego towaru.

Przyjęcie dostarczonego towaru odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.

Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, gdy adres jest nieprawidłowy, kiedy odbiorca odmówi odbioru przesyłki lub z powodu innych przyczyn, niezależnych od www.sklep.entomo.pl, przesyłka wróci do siedziby sklepu, wówczas www.sklep.entomo.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia.

 1. IV) Postanowienia ogólne

www.sklep.entomo.pl jest zobowiązana do udzielania klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi produktami.

Dostępność Biura www.sklep.entomo.pl jest zależna od godzin otwarcia biura

www.sklep.entomo.pl przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.

www.sklep.entomo.pl dokona zwrotu należności w czasie do 14 (czternastu) dni od daty ustalenia szczegółów zwrotu. Nasz sklep ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot należności z tytułu niezrealizowanego zamówienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.

 1. V) Reklamacje

www.sklep.entomo.pl odpowiada wobec klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt. Warunkiem koniecznym, aby www.sklep.entomo.pl rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez klienta reklamowanego produktu lub produktów lub przesłanie zdjęcia wraz z opisem reklamacji, albo ustalenie z www.sklep.entomo.pl terminu oględzin reklamowanego towaru.

Reklamacja może być złożona telefonicznie, faksem lub mailem. Dane teleadresowe są zamieszczone w zakładce „Kontakt” na stronie www.sklep.entomo.pl

Reklamacja dotycząca towaru rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Polski oraz w ciągu 3 dni roboczych w przypadku zamówień na doręczenie towaru zagranicą. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.

Reklamacje dotyczące zgodności towaru z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego produktu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.

Roszczenia klienta z tytułu reklamacji nie mogą przekraczać wartości zamawianego produktu.

Po zgłoszeniu reklamacji www.sklep.entomo.pl wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

 1. VI) Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji klienta przez www.sklep.entomo.pl , tym samym kanałem, którym klient dokonał płatności. Możliwość zmiany czy rezygnacji jest każdorazowo potwierdzana przez www.sklep.entomo.pl . Zwracana kwota będzie pomniejszona o koszty poniesione w związku z realizacją umowy.

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania produktu.

Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres siedziby zamieszczony w zakładce „Kontakt” na stronie naszego sklepu internetowego. Dla zachowania terminu decyduje data wysłania oświadczenia do www.sklep.entomo.pl przed upływem terminu wskazanego w ust. 2.

Z zastrzeżeniem ust. 8, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania klientowi produktu nie może dojść do:

 • mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, zalanie itp.).
 • wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów produktu, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Zwracany przez klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi klient.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na specjalne zamówienie klienta), a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (stosownie do przepisu art. 10 ust. 3 pkt 4) i 5) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

VII) Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 , poz. 1176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Faktura Vat jest wystawiana dla każdego zamówienia, jednakże będzie dostarczona klientowi na jego życzenie.

SKLEP.ENTOMO.PL, właściciel sklepu internetowego www.sklep.entomo.pl , zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.

Zakupy oraz realizacja zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.entomo.pl odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz.1204 z późn. zm).

SKLEP.ENTOMO.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień.

Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym www.sklep.entomo.pl są następujące: przeglądarka: Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.

Niniejszy „Regulamin” obowiązuje od dnia 18 marca 2020 roku.